REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Podmiotu leczniczego wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą DENTAL MED Marcin Graboń

 

 


 

I. Podmiot leczniczy DENTAL MED Marcin Graboń ustalił regulamin organizacyjny 
w następującym brzmieniu na podstawie:

 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697);
 • ustawy o ochronie danych osobowych,
 • rozporządzeń wydanych na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych

II. Część ogólna
§ 1.
Niniejszy regulamin określa organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez 
Podmiot leczniczy DENTAL MED Marcin Graboń, nazywany dalej Dental Med.
§ 2.
Dental Med mieści się przy ul. Żmigrodzkiej 83/105, 51-130 Wrocław. 
Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: Nr Z-19989-20120410.
NIP: 8951391197, REGON: 932832259.
§ 3.
Regulamin obowiązuje:

 • wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia;
 • wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

§ 4.
Podstawowym celem podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie 
działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady 
ich wykonywania.
§5
Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego, także dzieci i młodzieży do lat 18.
§6
Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych:

 • Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie.
 • Dental Med jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.str. 2

§ 7
Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom w dniach:
poniedziałek – piątek w godzinach 9:00 – 20:00
soboty w godzinach 9:00 – 14:00
§ 8
1. Rejestracja pacjentów odbywa się:

 • osobiście,
 • telefonicznie: 604 609 012, 71 327 63 13,
 • mailowo: rejestracja@dental-med.com.pl
 •  poprzez osoby trzecie.

2. Obowiązuje rejestracja na określoną godzinę. Wizyty potwierdzane są smsem na dwa dni 
przed określonym terminem bądź telefonicznie na dzień przed.
3. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji. W Rejestracji 
pacjent zobowiązany jest okazać dowód tożsamości (celem zweryfikowania Państwa tożsamości, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Dental Med ma prawo do 
przetwarzania danych osobowych w tym numeru Pesel swoich pacjentów). Przed pierwszą wizytą pacjent powinien zgłosić się 10 min wcześniej w celu wypełnienia karty pacjenta oraz ankiety antycovidowej.
4. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci.

5. Pacjenci z bólem przyjmowani są w dniu zgłoszenia się w godzinach pracy gabinetu.
§ 9
1. W Dental Med dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej.
2. Do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej wykorzystywany jest program 
FelgDent, oprogramowanie radiografii cyfrowej firmy KODAK oraz tomograf VATECH 
PAX-I3D SMART.
3. Przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg, a w przypadku 
leczenia protetycznego akceptację kosztorysu i planu leczenia.
Rezerwacja terminu wizyty stanowi umowę pomiędzy DENTAL MED Marcin Graboń, 
a Pacjentem. Każdy z zarezerwowanych terminów oznacza przygotowanie stanowiska zabiegowego i personelu. Oznacza to, że na każdą zarezerwowaną wizytę zostały zaangażowane: 
personel i środki finansowe. Prosimy, aby terminy rezerwowanych wizyt były przemyślane, a 
odwołanie terminu w razie potrzeby, nie nastąpiło później niż 1 dzień przed planowaną wizytą.
§ 10
Kolejność przyjmowania pacjentów:
1. Pacjenci umówieni na wizytę mają pierwszeństwo w przyjęciu. Staramy się robić wszystko, 
aby planowane wizyty nie były opóźnione. Niestety zdarzają się sytuacje niespodziewane, 
niezależne od lekarza, które powodują, że zabiegi wydłużają się. W związku z powyższym 
prosimy abyście Państwo, jako pacjenci podchodzili z wyrozumiałością 
do kilkunastominutowych opóźnień.
2. Pacjenci z bólem, którzy nie są umówieni zostaną przyjęci i mogą liczyć na pomoc w tzw. 
wolnej chwili.
str. 3
§ 11
Dental Med zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej.
Dokumentację medyczną udostępnia się w szczególności na wniosek:

 • pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
 • podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna 

do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; 

 • organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; 
 • ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta. 

 
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 •  do wglądu w siedzibie Dental Med
 •  poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów i wyciągów, po wypełnieniu wniosku o wydanie dokumentacji medycznej, 
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie uprawnionych organów. Nie pobieramy opłaty za wydanie dokumentacji medycznej. 

§ 12
W Dental Med obowiązuje Polityka Ochrony Danych Osobowych, dostępna jest do wglądu w 
siedzibie placówki lub na stronie internetowej www.implantywroclaw.com.pl
§ 13
Podmiotem leczniczym Dental Med kierują: właściciel placówki tj. lek. stom. Marcin Graboń 
wraz z dyrektorem administracyjnym Joanną Graboń i reprezentują ją na zewnątrz. 
Właściciel oraz dyrektor administracyjny podejmują decyzje dotyczące Dental Med oraz ponoszą za nie odpowiedzialność.
Podczas nieobecności właściciela oraz dyrektora administracyjnego zastępuje ich upoważniony pracownik.
Do obowiązków i uprawnień właściciela oraz dyrektora administracyjnego należy:

 • organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników
 • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników
 • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, karania i zwalniania pracowników
 • kontrolowanie przestrzegania przez pracowników i osoby udzielające świadczeń na podstawie umów innych niż umowa o pracę , przepisów bhp i przeciwpożarowych,
 • przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej,
 • kontrolę nad jakością udzielania świadczeń medycznych,

str. 4

 • kontrolowanie grafików pracy osób pracujących w Dental Med,
 • starania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • dbałość o utrzymanie urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad BHP,
 • nadzór, aby świadczeń medycznych udzielał wyłącznie personel o niezbędnych kwalifikacjach zawodowych

§ 14
Zadaniem wszystkich komórek organizacyjnych Dental Med jest udzielanie podstawowych/specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie stomatologii ogólnej, 
a w szczególności:

 • badanie i porada stomatologiczna,
 • udzielanie pomocy doraźnej,
 • leczenie zachowawcze wraz z endodoncją, oraz endodoncją mikroskopową,
 • stomatologia dziecięca,
 • zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej,
 • implantologia,
 • zabiegi z zakresu protetyki stomatologicznej,
 • zabiegi z zakresu periodontologii,
 • zabiegi z zakresu ortodoncji,
 • diagnostyka rtg,
 • tomografia cyfrowa,
 • zabiegi stomatologii estetycznej,
 • wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich.

§ 15
Prawa i obowiązki pacjenta
W czasie korzystania ze świadczeń stomatologicznych w Dental Med pacjent ma prawo do:

 •  rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
 • poszanowania godności osobistej i uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
 • świadczenia usług zdrowotnych przez personel medyczny o kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.

Wyrażenie zgody, przez pacjenta, na udzielanie określonych świadczeń medycznych lub ich odmowy następuje po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia. Pacjent, którego prawa naruszono w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Dental Med ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do właściciela lek. stom. Marcina Grabonia. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie. Pacjentom zapewnia się dostępność informacji o prawach pacjenta.
Do obowiązków pacjenta należy:

 • przestrzeganie regulaminu organizacyjnego podmiotu Dental Med,
 • przestrzeganie zaleceń lekarza,

str. 5

 • po każdorazowej wizycie pacjent jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za wykonane usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem (gotówką, kartą płatniczą, przelewem) (załącznik nr. 1 – znajduje się poniżej)
 • przestrzeganie higieny osobistej,
 • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie placówki,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż,
 • posiadanie ważnego dokumentu tożsamości.

§ 16
Okres gwarancyjny liczony jest od dnia wykonania usługi stomatologicznej lub oddania pracy
protetycznej do użytkowania.
Warunki uzyskania gwarancji za usługi stomatologiczne wykonane w Dental Med:

 • wizyty kontrolne przeprowadzane co 6 - 12 miesięcy, w czasie których wykonany zostanie przegląd oraz ocena higieny jamy, w razie potrzeby poddanie się zabiegowi higienizacji,
 • w przypadku uzupełnień protetycznych stałych (mosty, korony) uzupełnienie braków w obu łukach zębowych,
 • w przypadku rezygnacji w trakcie przygotowania lub bezpośrednio po oddaniu pacjentowi pracy protetycznej, wpłacona kwota za pracę protetyczną jest bezzwrotna,
 • wykonania raz na dwa lata aktualnego panoramicznego zdjęcia rentgenowskiego,
 • regularne poddawanie się leczeniu zmian próchnicowych.

Czas usługi gwarancyjnej.

 • wypełnienia – 1 rok
 • stałe uzupełnienia protetyczne jak mosty, korony – 2 lata (korony na cyrkonie Procera3 lata)
 • leczenie kanałowe – 1 rok
 • implanty – 10 lat

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej,
 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych,
 • nieszczęśliwych wypadków,
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca,padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu, terapia cytostatykami).

§ 17
Postanowienia końcowe:
Zmian regulaminu dokonuje właściciel placówki wraz z dyrektorem administracyjnym. Regulamin wszedł w życie z dniem 1.XII.2005r. (z późniejszymi zmianami).


Dyrektor Medyczny i Właściciel
lek. stom. Marcin Graboń